Rada Lečič
SLOVENŠČINA OD A DO Ž / SLOWENISCH VON A BIS Ž
1. del / 1. Teil
učbenik za začetnike / Lehrbuch für Anfänger

Učbenik je namenjen študentom slovenščine ali udeležencem tečajev, ki želijo po Skupnem evropskem jezikovnem okviru doseči stopnjo znanja A1 (vstopna raven) in A2 (vmesna raven). Vsak izmed desetih vsebinskih sklopov oziroma lekcij vsebuje nabor leksikalnih in slovničnih novosti, ki jih mora naslovnik s krajšimi dvojezičnimi besedili usvojiti in utrditi. Poudarek je na praktičnem delu utrjevanja izgovarjave, pisave, pravilnih oblik in pomenov besed in njihove razvrstitve v stavčno poved. Nove pomenske in slovnične vsebine se nadgrajujejo in jezikovno in slovnično stopnjujejo.

Cena: 34,00 evrov, spletna cena: 30,60 evrov

Na začetku so razložene pravorečno-pravopisne glasoslovne zakonitosti slovenščine. V nadaljevanju so v desetih lekcijah združena temeljna vsebinska oziroma leksikalna in slovnična znanja o slovenskem jeziku:
• časi (sedanjik, preteklik, prihodnjik) in naklonske oblike glagola (pogojnik, velelnik);
• povratni glagoli s se in obglagolska raba predlogov;
• sklanjanje samostalnikov 1. ženske, moške in srednje sklanjatve;
• raba poudarjenih in nepoudarjenih osebnih zaimkov;
• tvorba pomanjševalnic;
• sklanjanje in stopnjevanje pridevnika;
• raba glavnih in vrstilnih števnikov;
• raba zlasti vprašalnih povedi.
V prvih petih lekcijah so sklanjatve samostalnikov, pridevnikov in samostalniški zaimki. Učeči se pri opisnih predstavitvah in družabnih dogodkih, kot je npr. kosilo, učijo pravilno uporabljati posamezne oblike samostalnikov in osebne/določne oblike posameznih glagolov.
V drugem delu učbenika, od pete do desete lekcije, so glagolske oblike nadgrajene z naklonom in načinom. Predstavljena je raba dvojine in množine, v deseti lekciji pa je opisana in ponazorjena še raba nikalnosti in velelnosti glagolov, pri pridevnikih, kot izrazih lastnosti, pa tudi stopnjevanje.
Ker je metajezik nemščina in so vsa slovenska besedila naglašena, je učbenik primeren tudi za samouke, še zlasti če slovenski lektor uvede in popelje učečega skozi začetne izgovorne in pisne posebnosti slovenščine.
Proti koncu učbenika so tabele z vsemi pregibalnimi obrazci, h katerim se lahko naslovnik stalno vrača in so tako rekoč učna vzporednica in stalnica jezikovnega utrjevanja, in slovar z več kot 2000 besedami. Skladno z didaktičnimi načeli so čisto na koncu izpisane tudi rešitve. Za slušno razumevanje so učbeniku dodani tudi zvočni posnetki besedil iz lekcij.

Recenzentki: Andreja Žele, Nataša Jakop | Prevod v nemščino: Slavo Šerc | Pregled prevoda: Reinhard Fleischer, Livia Scherz | Leto izdaje: 2016