Od A do Z_2_Ovitek.inddRada Lečič
Slovenščina od A do Ž / Lo sloveno dalla A alla Ž
2. del / 2a parte
učbenik za nadaljevalce / manuale di perfezionamento

Učbenik je namenjen pouku slovenščine na nadaljevalni stopnji in nadgrajuje prvi priročnik Slovenščina od A do Ž / Lo sloveno dalla A alla Ž. V njem je deset vsebinskih sklopov oziroma lekcij z že znanim in novim, aktualno rabljenim besediščem. Besedila so raznovrstna z različnimi tematikami, kot so npr. slovenski običaji, legende, pravljice, ljudske in umetne pesmi, članki iz časopisov in revij, prireditve in dogodki v Sloveniji, slovenska kuhinja, študentsko delo, vprašanje zdravniku, varovanje okolja, vremenska napoved itd.

Cena: 34,00 evrov, spletna cena: 30,60 evrov

V uporabno aktualnost tem so čim bolj nevsiljivo oz. naravno vključene različne slovnične prvine slovenščine, med njimi seveda tudi slovnične posebnosti. Vsa slovenska besedila so tudi naglašena in to uporabniku zelo olajša prvo srečanje z njimi – če namreč pravilno preberemo besedo v tujem jeziku, nas premostitev te prve ovire lahko precej motivira pri nadaljnjem sprejemanju in usvajanju vseh leksikalnih in slovničnih novosti.
Glavni namen vseh vključenih besedil pa je, da poleg leksikalne informativnosti, tj. poleg nove aktualne leksike, zlasti slovnično izpopolnjujejo in hkrati tudi utrjujejo slovnične oblike in pravila – že znanim slovničnim oblikam in pravilom so tu dodana še nova pravila, vendar vsa osmišljeno predstavljena v živi besedilni rabi. V lekcijah so obravnavani:
• samostalniki druge ženske sklanjatve;
• svojilni pridevnik;
• premi in odvisni govor;
• glagolski vid (nedovršni in dovršni glagoli);
• posebnosti samostalnikov moškega, srednjega in ženskega spola;
• oziralni zaimki;
• povratni osebni zaimek sebe (se) in povratni svojilni zaimek svoj;
• trpni deležnik na -n/-t in glagolnik;
• pridevniški zaimki;
• stopnjevanje prislova;
• določna oblika pridevnika;
• skupna imena;
• namenilnik;
• modalni glagoli;
• samostalniški zaimki;
• povedkovnik;
• vezniki;
• predlogi.

Izjemna olajšava za vsakega Neslovenca so vzporedni prevodi slovenskih besedil v italijanščino – ti poleg takojšnjega razumevanja besedila zahtevnejšim učencem omogočajo tudi konkretno primerjavo oblikoslovno-skladenjske ubeseditve istega sporočila v obeh jezikih. Skrbno izbrane in sestavljene vaje opozarjajo na bolj problematične oblike in njihovo rabo in temeljijo na dolgoletnih izkušnjah, ki jih je avtorica pridobila na univerzah v Rimu, Vidmu, Padovi in Trstu kot lektorica Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Proti koncu učbenika so tabele z vsemi pregibalnimi vzorci in dva slovarja, in sicer slovensko-italijanski z več kot 4500 besedami ter slovar nedovršnih in dovršnih glagolov, v katerem so poleg glagolov iz učbenika še nekateri drugi glagoli, ki se pogosto uporabljajo. Kot nujni del učbenika in hkrati kot zaokrožitev učenja so na koncu učbenika izpisane rešitve vaj.
Za slušno razumevanje in za dodatno izboljševanje izgovarjave so tudi temu učbeniku dodani zvočni posnetki besedil iz lekcij.

Število strani: 188 | Recenzentki: Nataša Jakop, Andreja Žele | Prevod v italijanščino: Vasja Bratina, Francesca Garlatti | Pregled prevoda: Miran Košuta | Leto izdaje: 2015