Fondamenti_Naslovnica

Rada Lečič
FONDAMENTI DELLA LINGUA SLOVENA
manuale di grammatica

Drugi natis razprodanega italijanskega prevoda slovničnega priročnika Osnove slovenskega jezika prinaša jedrnat pregled slovničnih pravil slovenskega jezika. Metodična zgradba priročnika je sad dolgoletnih didaktičnih izkušenj avtorice, ki je slovenščino poučevala na univerzah v Rimu, Vidmu, Padovi in Trstu, kjer uči še danes. V njem so strnjeno in pregledno predstavljene glasoslovna, besedoslovna, oblikoslovna in skladenjska ravnina slovenskega jezika ter osnovni napotki o pravilih pisanja v slovenskem jeziku. Številni primeri z naglašenimi besedami ter preglednice v veliki meri olajšajo učenje in razumevanje, še posebej so v dragoceno pomoč nematernim govorcem. Priročnik v italijanščini vsebuje tudi dodatek o ločilih, celotno knjigo pa vizualno spremlja bogata slikovna oprema z opisi – 181 motivov iz zakladnice slovenske kulturne in naravne dediščine bralca popelje skozi pestrost koščka sveta, znotraj katerega se slovenski jezik razvija skozi stoletja.

Cena: 22,00 evrov
Spletna cena: 19,80 evrov

V priročniku so strnjeno in pregledno predstavljene glasoslovna, besedoslovna, oblikoslovna in skladenjska ravnina slovenskega jezika ter osnovni napotki o pravilih pisanja v slovenskem jeziku.
V poglavju o glasoslovju so prikazane skupine glasov v slovenskem jeziku in jakostno naglaševanje. Sledi kratko poglavje, v katerem so razloženi osnovni pojmi iz besedoslovja. Osrednji del priročnika predstavljajo oblikoslovne teme, razložene so tako pregibne kot nepregibne besedne vrste. Da bi uporabnikom, zlasti nematernim govorcem, čim bolj olajšali učenje in razumevanje oblikoslovnih lastnosti slovenskega jezika, je pregibanje samostalniške, pridevniške besede in spreganje glagola predstavljeno v preglednicah in s ponazarjalnimi zgledi po posameznih paradigmah. Vsaka besedna vrsta opravlja v stavku in povedi neko vlogo. Zato so v poglavju o skladnji razloženi stavčni členi in različni tipi povedi, skladenjski naklon, besedni in stavčni red ter značilnosti poročanega govora. Ker ima vsak jezik svojevrstna pravila o zapisovanju besed, so v zadnjem poglavju povzeti tudi splošni pravopisni napotki o rabi velikih in malih črk v slovenščini.
V slovenskem jeziku ni nobenega preprostega pravila o naglaševanju besed in se ga morajo govorci slovenskega jezika naučiti hkrati s posamezno besedo ali z njeno obliko, zato imajo v tem priročniku vsi ponazarjalni primeri označeno mesto naglasa in dolžino oz. kračino.
Slovenska izdaja priročnika je namenjena vsem, ki si želijo nadgraditi ali obnoviti znanje materinščine, in tujcem, ki se želijo naučiti nekaj slovničnih osnov slovenskega knjižnega jezika (študentje, ki na tujih univerzah študirajo slovenščino, prevajalci, udeleženci tečajev slovenskega jezika v Sloveniji, kandidati, ki opravljajo izpite iz znanja slovenščine, ipd.). Tem bo dopolnjena izdaja priročnika v italijanskem prevodu dragocena pomoč, osnovno študijsko gradivo in hkrati vir podatkov za nadaljnje in poglobljeno učenje slovenskega jezika.
S slovenskim jezikom zvokovno uglašen prostor predstavlja skoraj neverjetno pester košček sveta. Del njegove bogate kulturne in naravne dediščine je z dodanimi fotografijami zajet tudi v knjigi. Njihov namen ni zgolj popestritev. Bralci, še zlasti tujci, bodo lahko dobili vpogled v naravno in kulturno okolje, znotraj katerega se slovenski jezik razvija skozi stoletja.

Recenzentki: doc. dr. Andreja Žele in dr. Nataša Jakop | Prevod: Martina Clerici | Strokovni pregled prevoda: Miran Košuta in Martina Ožbot | Obseg: 148 strani, barvno | Leto izdaje: 2015

Odzivi: http://www.delo.si/arhiv/prek-kljuke-na-vratih-nuk.html