Osnove Letak A5_December 2011.inddRada Lečič
OSNOVE SLOVENSKEGA JEZIKA
slovnični priročnik

Priročnik prinaša jedrnat pregled slovničnih pravil slovenskega jezika. V dobrodošlo pomoč bo vsem, ki si želijo nadgraditi ali obnoviti znanje materinščine, s svojo preglednostjo in številnimi primeri pa bo nepogrešljiv tudi za tujejezične uporabnike, ki se šele spoznavajo z bogastvom slovenskega jezika.

Cena: 30,00 evrov
Spletna cena: 27,00 evrov

V priročniku so strnjeno in pregledno predstavljene glasoslovna, besedoslovna, oblikoslovna in skladenjska ravnina slovenskega jezika ter osnovni napotki o pravilih pisanja v slovenskem jeziku.
V poglavju o glasoslovju so prikazane skupine glasov v slovenskem jeziku in jakostno naglaševanje. Sledi kratko poglavje, v katerem so razloženi osnovni pojmi iz besedoslovja. Osrednji del priročnika predstavljajo oblikoslovne teme, razložene so tako pregibne kot nepregibne besedne vrste. Da bi uporabnikom, zlasti nematernim govorcem, čim bolj olajšali učenje in razumevanje oblikoslovnih lastnosti slovenskega jezika, je pregibanje samostalniške, pridevniške besede in spreganje glagola predstavljeno v preglednicah in s ponazarjalnimi zgledi po posameznih paradigmah. Vsaka besedna vrsta opravlja v stavku in povedi neko vlogo. Zato so v poglavju o skladnji razloženi stavčni členi in različni tipi povedi, skladenjski naklon, besedni in stavčni red ter značilnosti poročanega govora. Ker ima vsak jezik svojevrstna pravila o zapisovanju besed, so v zadnjem poglavju povzeti tudi splošni pravopisni napotki o rabi velikih in malih črk v slovenščini.
V slovenskem jeziku ni nobenega preprostega pravila o naglaševanju besed in se ga morajo govorci slovenskega jezika naučiti hkrati s posamezno besedo ali z njeno obliko, zato imajo v tem priročniku vsi ponazarjalni primeri označeno mesto naglasa in dolžino oz. kračino.
Priročnik je namenjen vsem, ki si želijo nadgraditi ali obnoviti znanje materinščine, in tujcem, ki se želijo naučiti nekaj slovničnih osnov slovenskega knjižnega jezika (študentje, ki na tujih univerzah študirajo slovenščino, prevajalci, udeleženci tečajev slovenskega jezika v Sloveniji, kandidati, ki opravljajo izpite iz znanja slovenščine, ipd.).
Tako tistim, ki se šele začenjajo učiti slovenski jezik, kot tistim, ki bi radi svoje znanje osvežili in utrdili, bo lahko priročnik osnovno študijsko gradivo in hkrati vir podatkov za nadaljnje in poglobljeno učenje slovenskega jezika.
S slovenskim jezikom zvokovno uglašen prostor predstavlja skoraj neverjetno pester košček sveta. Del njegove bogate kulturne in naravne dediščine je z dodanimi fotografijami zajet tudi v knjigi. Njihov namen ni zgolj popestritev. Bralci, še zlasti tujci, bodo lahko dobili vpogled v naravno in kulturno okolje, znotraj katerega se slovenski jezik razvija skozi stoletja.

Recenzentki: doc. dr. Andreja Žele in dr. Nataša Jakop | Obseg: 132 strani, barvno | Leto dopolnjene izdaje: 2016