Rada Lečič
SLOVENŠČINA OD A DO Ž / LO SLOVENO DALLA A ALLA Ž
1. del / 1a parte
učbenik za začetnike / libro di testo per principianti

dopolnjena izdaja

Tretja izdaja priljubljenega učbenika za učenje slovenščine na začetni stopnji (A1 in A2) je dopolnjena z novimi nalogami in prevodi vaj.

Uporabnika 10 vsebinskih sklopov vodi skozi vsakdanje življenjske situacije, učenje mu olajšajo vaje, rešitve in slovnične tabele z vsemi pregibalnimi vzorci, široko uporabnost pa učbeniku dodaja slovar z 2300 besedami. Učbenik je primeren tudi za samouke, saj so vsa besedila naglašena, za slušno razumevanje pa so dodani tudi zvočni posnetki besedil iz lekcij. Barvita oprema knjige s številnimi fotografijami, ilustracijami in križankami poskrbi za popestritev in prijaznost učnega gradiva.

Cena: 34,00 evrov

Na začetku so razložene pravorečno-pravopisne glasoslovne zakonitosti slovenščine. V nadaljevanju so v desetih lekcijah združena temeljna vsebinska oziroma leksikalna in slovnična znanja o slovenskem jeziku:
• časi (sedanjik, preteklik, prihodnjik) in naklonske oblike glagola (pogojnik, velelnik);
• povratni glagoli s se in obglagolska raba predlogov;
• sklanjanje samostalnikov 1. ženske, moške in srednje sklanjatve;
• raba poudarjenih in nepoudarjenih osebnih zaimkov;
• tvorba pomanjševalnic;
• sklanjanje in stopnjevanje pridevnika;
• raba glavnih in vrstilnih števnikov;
• raba zlasti vprašalnih povedi.
V prvih petih lekcijah so sklanjatve samostalnikov, pridevnikov in samostalniški zaimki. Učeči se pri opisnih predstavitvah in družabnih dogodkih, kot je npr. kosilo, učijo pravilno uporabljati posamezne oblike samostalnikov in osebne/določne oblike posameznih glagolov.
V drugem delu učbenika, od pete do desete lekcije, so glagolske oblike nadgrajene z naklonom in načinom. Predstavljena je raba dvojine in množine, v deseti lekciji pa je opisana in ponazorjena še raba nikalnosti in velelnosti glagolov, pri pridevnikih, kot izrazih lastnosti, pa tudi stopnjevanje.
Ker je metajezik italijanščina in so vsa slovenska besedila naglašena, je učbenik primeren tudi za samouke, še zlasti če slovenski lektor uvede in popelje učečega skozi začetne izgovorne in pisne posebnosti slovenščine.
Proti koncu učbenika so tabele z vsemi pregibalnimi obrazci, h katerim se lahko naslovnik stalno vrača in so tako rekoč učna vzporednica in stalnica jezikovnega utrjevanja, in slovar z več kot 2000 besedami. Skladno z didaktičnimi načeli so čisto na koncu izpisane rešitve. Za slušno razumevanje so učbeniku dodani tudi zvočni posnetki besedil iz lekcij.

Recenzentki: Andreja Žele, Nataša Jakop| Prevod v italijanščino: Rada Lečič, Vasja Bratina| Pregled prevoda: Miran Košuta | Leto izdaje: 2013