untitledRada Lečič
SLOVENŠČINA OD A DO Ž / LO SLOVENO DALLA A ALLA Ž

učbenik za začetnike / libro di testo per principianti
Učbenik je nastal na pobudo slušateljev slovenščine kot drugega/tujega jezika.
V njem je deset vsebinskih sklopov oziroma lekcij in vsak izmed njih vsebuje nov nabor leksikalnih in slovničnih novosti, ki jih mora naslovnik s krajšimi dvojezičnimi besedil usvojiti in utrditi. Poudarek je na praktičnem delu utrjevanja izgovarjave, pisave, utrjevanja pravilnih oblik in pomenov besed in njihove razvrstitve v stavčno poved. Nove pomenske in slovnične vsebine se nadgrajujejo in jezikovno in slovnično stopnjujejo.
Na začetku so razložene pravorečno-pravopisne glasoslovne zakonitosti slovenščine. V nadaljevanju so v desetih lekcijah združena temeljna vsebinska oziroma leksikalna in slovnična znanja o slovenskem jeziku:
• časi (sedanjik, preteklik, prihodnjik) in naklonske oblike glagola (pogojnik, velelnik);
• povratni glagoli s se in obglagolska raba predlogov;
• sklanjanje samostalnikov 1. ženske, moške in srednje sklanjatve;
• raba poudarjenih in nepoudarjenih osebnih zaimkov;
• tvorba pomanjševalnic;
• sklanjanje in stopnjevanje pridevnika;
• raba glavnih in vrstilnih števnikov;
• raba zlasti vprašalnih povedi.
V prvih petih lekcijah so sklanjatve samostalnikov, pridevnikov in samostalniški zaimki. Učeči se pri opisnih predstavitvah in družabnih dogodkih, kot je npr. kosilo, učijo pravilno uporabljati posamezne oblike samostalnikov in osebne/določne oblike posameznih glagolov.
V drugem delu učbenika, od pete do desete lekcije, so glagolske oblike nadgrajene z naklonom in načinom. Predstavljena je raba dvojine in množine, v deseti lekciji pa je opisana in ponazorjena še raba nikalnosti in velelnosti glagolov, pri pridevnikih, kot izrazih lastnosti, pa tudi stopnjevanje.
Ker je metajezik italijanščina in so vsa slovenska besedila naglašena, je učbenik primeren tudi za samouke, še zlasti če slovenski lektor uvede in popelje učečega skozi začetne izgovorne in pisne posebnosti slovenščine.
Proti koncu učbenika so tabele z vsemi pregibalnimi obrazci, h katerim se lahko naslovnik stalno vrača in so tako rekoč učna vzporednica in stalnica jezikovnega utrjevanja, in slovar z več kot 2000 besedami. Skladno z didaktičnimi načeli so čisto na koncu izpisane rešitve. Za slušno razumevanje so učbeniku dodani tudi zvočni posnetki besedil iz lekcij.

Recenzentki: Andreja Žele, Nataša Jakop | Prevod v italijanščino: Rada Lečič, Vasja Bratina | Pregled prevoda: Miran Košuta  | Leto izdaje: 2013
 
Cena: 29,00 evrov
Spletna cena: 24,65 evrov